Băncilor li se cere mai multă transparenţă faţă de consumator

Băncilor li se cere mai multă transparenţă faţă de consumator

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind creditele de consum. Documentul respectiv prevede condiţii mult mai dure pentru instituţiile financiare bancare şi nebancare în ceea ce priveşte transparenţa în activitatea lor de creditare, fiind prevăzute şi sancţiuni corespunzătoare.

Proiectul Legii privind creditele de consum stabileşte cerinţe clare, univoce şi echitabile care reflectă şi asigură protecţia consumatorului (persoană fizică) la contractarea creditului de consum care nu are tangenţă cu activitatea de întreprinzător. Domeniul de aplicare a legii se extinde inclusiv la tipurile de contracte precum cele garantate prin ipotecă, închirierea şi leasingul etc. Până acum, în Republica Moldova nu a existat o lege care să reglementeze în mod special creditele de consum. Mai mult decât atât, au fost identificate un şir de probleme în domeniul creditelor bancare pentru consumatori şi modul de prestare de către băncile comerciale şi sectorul nebancar a acestui tip de servicii financiare datorită carenţei legislative. Problemele se referă, în primul rând, la formele diferite şi neunificate de informare a consumatorului despre condiţiile contractuale (în aşa fel nu e posibilă compararea ofertelor) şi lipsa unor reguli transparente referitoare la modul de calcul al dobânzii, în special a celei flotante (consumatorii în momentul încheierii contractului de credit nu cunosc care va fi suma totală pe care vor trebui s-o achite pentru creditul respectiv).
„Persoanele fizice vor avea posibilitatea, înainte de a lua decizia de a contracta un credit la o bancă sau alta, să fie informate complet. Legea stabileşte drept cerinţă foarte clară ca debitorul să aibă toată informaţia obiectivă. De asemenea, se introduce dreptul la revocare. Astfel, chiar dacă a fost semnat un contract, debitorul, în primele 14 zile, va avea dreptul să îl revoce. Legea interzice creditorilor de a stabili ulterior alte comisioane şi stabileşte plafoane pentru anumite comisioane, pe care creditorii le percep de la debitori”, a menţionat Valeriu Lazăr, ministrul Economiei.
Toate instituţiile de creditare vor fi obligate să se conformeze cerinţelor de dezvăluire a informaţiei privind produsele financiare şi să asigure plasarea pe pagina-web oficială existenţa unui calculator ce determină costul total al creditului. Conform noilor prevederi, reprezentanţii băncilor comerciale vor trebui să acorde toate informaţiile necesare despre prevederile contractelor în vederea acordării creditelor de consum cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului. În acelaşi timp, creditorul nu va avea dreptul să modifice prevederile contractului pe parcursul rambursării creditului sau să majoreze taxele şi comisioanele.
Astfel, refuzul de a prezenta sau prezentarea incompletă a informaţiei preliminare încheierii contractelor de credit se va sancţiona cu o amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, aplicate persoanei cu funcţie de răspundere şi de la 200 la 300 de unităţi convenţionale, pentru o persoană juridică. Totodată, majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor şi taxelor se va amenda cu 50-100 de unităţi convenţionale, în cazul persoanei cu funcţie de răspundere şi cu 200-300, în cazul persoanei juridice.
Potrivit proiectului de lege, clienţii instituţiilor financiare vor beneficia de o serie de drepturi chiar din faza precontractuală. De fiecare dată când solicită informaţii despre orice produs de creditare, clientul va primi de la funcţionarul băncii sau organizaţiei nebancare un formular standardizat care să cuprindă detaliile importante ale acestuia. Formularul precontractual standard va conţine informaţia despre: rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau flotantă, modalitatea de calcul a dobânzii (formula de calcul şi transparenţa acesteia), informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului (comisioane, procente de deservire etc.), dobânda aferentă creditului şi dobânda anuală efectivă, durata contractului de credit, preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans; valoarea totală plătită de către consumator şi valoarea ratelor. Deci, potenţialul client are posibilitatea să analizeze cu atenţie costurile creditelor oferite de fiecare instituţie în parte şi să compare mai multe oferte înainte de a lua decizia. Lucru care, de altfel, poate elimina şi riscul de supraîndatorare al clientului. Formularul standard va fi eliberat gratuit clientului cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea contractului de credit. În plus, clientul va primi şi proiectul contractului de credit, pentru a studia clauzele contractuale înainte de a solicita împrumutul. De asemenea, clientul are dreptul rambursării anticipate a creditului, fără ca acesta să fie condiţionat de anumite plăţi sau număr de rate. Totuşi, creditorul este în drept să solicite şi el o compensaţie rezonabilă şi justificată pentru costurile aferente rambursării creditului. Dacă perioada dintre rambursarea anticipată şi rezilierea contractului este mai mare de un an, consumatorul va achita 0,5% din mărimea creditului şi 1%, în cazul în care perioada este mai mică de un an.
Documentul interzice următoarele plăţi şi comisioane: majorarea comisioanelor şi tarifelor, cu excepţia celor impuse de legislaţie, introducerea şi perceperea de noi taxe decât cele prevăzute în contract, comision de depunere a numerarului pentru plata ratei de credit, comision pentru sumele retrase din credite, alte tarife şi costuri atunci când consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor, cât şi la solicitarea garanţiilor.
Proiectul de lege privind creditele de consum urmează a fi discutat în Parlament. Dacă va fi adoptată, legea urmează să intre în vigoare în decurs de şase luni.
Lilia Platon
Numarul ziarului: 
Nr.02 (473) din 16 ianuarie 2013