În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998), prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe acţiuni, întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

IMPORTANT

Regulamentul, formularele şi anexele acestuia sunt plasate pe https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html, în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2021, în funcţie de tipologia acestuia (EIP, entitate admisă în cadrul MTF sau alte entităţi, diferite de cele 2 categorii enunţate).

Ţinem să menţionăm, că entităţile de interes public urmează să prezinte raportul anual, în conformitate cu p.16 al Regulamentului CNPF, în termen de până la 30 aprilie a anului următor perioadei de gestiune, iar emitenţii admişi în cadrul MTF şi alte entităţi, în conformitate cu p.38 şi, respectiv, p.45 ale Regulamentului prenotat, în termen de până la 31 mai a anului următor perioadei de gestiune.

Relatăm că pe http://cnpf.md/ro/pia­ta-decapital-6464.html este plasată şi informaţia sistematizată cu privire la principalele cerinţe ce se impun la întocmirea şi prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum şi informaţia de ordin continuu, aferentă diferitor categorii de emitenţi, ce urmează a fi dezvăluită public.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
– la CNPF (Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437);
– şi la Ediţia Periodică „Capital Market” tel:. 022 221 287, 022 229 445

ATENŢIE!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe acţiuni, cu modificări şi completăţi ulterioare (Legea nr. 1134/ 1997), întru conformarea legală a participanţilor la piaţa financiară nebancară, sesizează persoanele cu funcţii de răspundere ale emitenţilor asupra întreprinderii următoarelor măsuri de:

I. Conformare a statutului societăţii pe acţiuni prevederilor legislaţiei şi anume ale Legii nr. 18/2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

II. Conformare a mărimii capitalului social al societăţii pe acţiuni şi anume, potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 1134/1997, valoarea capitalului social al societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 600 000 lei, fiind, totodată, oferit societăţilor un termen de conformare de până la 01.01.2024. Respectiv, la finele anului curent mărimea capitalului social al societăţii pe acţiuni trebuie să constituie cel puţin 360 000 lei.

III. Conformare a entităţilor de interes public principiilor de guvernanţă corporativă şi aliniere a propriilor Coduri de guvernanţă corporativă normelor statuate în Codul aprobat prin Hotărârea CNPF nr.67/10 din 24.12.2015, cu modificări şi completări ulterioare, în vederea consolidării integrităţii profesionale a conducerii şi angajaţilor societăţi.

A se reţine că, deciziile aferente chestiunilor nominalizate în compartimentele I-III urmează a fi aprobate de către adunarea generală a acţionarilor societăţii, or acestea sunt atribuţii exclusive ale adunării acţionarilor (cu unele exceptări aplicabile băncilor).

Important

Legea nr. 1134/ 1997 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 372-382 art. 34 din 31.12.2020 şi poate fi consultată, accesând link-ul: https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6418.html.
Proiecte de statut ale societăţii pe acţiuni pot fi vizualizate, utilizând link-ul: http://www.e-services.md/sites/default/files/sa.pdf.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF
(Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437)

Numarul ziarului: 
Nr.10 (934) din 16 martie 2022