Agenţia pentru Eficienţă Energetică a fuzionat cu Fondul pentru Eficienţă Energetică

Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) a fost reorganizată prin absorbţie cu Fondul pentru Eficienţă Energetică. Hotărârea guvernului cu privire la reorganizarea AEE a intrat în vigoare la 8 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii în contextul acţiu­nilor întreprinse privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul eficienţei energetice cu acquis-ul Uniunii Europene din sectorul respectiv, şi anume de transpunere a Directivei europene cu privire la eficienţa energetică, precum şi a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice şi a Acordului de Asociere. Totodată, reorganizarea se înscrie în reforma administraţiei publice centrale de specia­litate, demarată în anul 2018.
Reorganizarea a fost precedată inclusiv de analize funcţionale efectuate pentru ambele autorităţi la comanda Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare şi Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău în perioada 2015–2017.

Astfel, în termen de o lună, instituţia nou organizată urmează să aprobe statul de personal şi să-l prezinte spre avizare Cancelariei de Stat. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Fondului pentru Eficienţă Energetică vor trece integral la Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

Instituţia reorganizată are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienţei energetice, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi promovării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei din surse regenerabile. De asemenea, AEE va promova performanţa energetică a clădirilor, precum şi valorificarea surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

În ultimii trei ani, guvernul a transpus un şir de directive europene în domenii precum performanţa energetică a clădirilor, proiectarea ecologică, energia termică.

În cadrul discuţiilor pe marginea documentului, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menţionat că „proiectul de hotărâre a fost elaborat întru executarea prevederilor Legii cu privire la eficienţa energetică (în redacţie nouă), care dispune reorganizarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică prin fuziune (absorbţie) cu Fondul pentru Eficienţă Energetică, revizuirea cadrului instituţional de implementare a politicilor în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă şi de consolidare a capacităţilor autorităţii de implementare a politicilor”.

Bugetul Agenţiei urmează să fie format din surse alocate din bugetul de stat pentru implementarea politicilor în domeniile sale de competenţă; din exercitarea unor atribuţii suplimentare delegate acesteia de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, din donaţii şi granturi, din veniturile financiare obţinute ca urmare a administrării mijloacelor financiare atrase din surse externe, conform acordurilor, precum şi din plăţile pentru prestarea serviciilor stabilite în lista aprobată de Guvern, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.

În nota informativă anexată la proiect se menţionează că “efectivul-limită al aparatului Agenţiei pentru Eficienţă Energetică este stabilit în număr de 11 unităţi de personal, iar în cadrul Fondului pentru Eficienţă Energetică activează 22 unităţi de personal. Astfel, reieşind din numărul de angajaţi, existenţa la zi în cadrul ambelor instituţii, este oportună stabilirea numărului de efectiv al noii structuri la 33 de unităţi”.

În legătură cu reorganizarea celor două entităţi existente, autorii proiectului estimează cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, în legătură cu disponibilizarea personalului Fondului pentru Eficienţă Energetică care consti­tuie aproximativ 2,3 milioane lei şi care ar putea fi acoperite din soldurile mijloacelor financiare ce vor fi transferate la bugetul de stat şi din conturile bancare deţinute de către Fondul pentru Eficienţă Energetică (la moment acestea constituie circa 149 milioane lei).

Un element nou al reorganizării ţine de instituirea în cadrul Agenţiei a unui consiliu, ca organ colegial învestit cu funcţia de examinare, evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte în domeniul eficienţei energetice şi energiei din surse regenerabile care va lua locul Consiliului de administrare a Fondului pentru Eficienţă Energetică.

Componenţa consiliului este formată din şapte membri cu statut permanent, funcţionari publici de conducere de nivel superior din cadrul autorităţilor publice centrale, după cum urmează: doi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Infrastructurii (unul responsabil de domeniul energetic şi celălalt de domeniul construcţiilor); doi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (unul responsabil de domeniul dezvoltării regionale şi celălalt de domeniul mediului); un reprezentant al Ministerului Finanţelor; un reprezentant al Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Durata mandatului membrilor consiliului este de 4 ani şi poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de încă 4 ani.

Este de menţionat că, urmare a adoptării Legii cu privire la eficienţă energetică în redacţie nouă, Agenţia pentru Eficienţă Energetică urmează să îndeplinească un număr semnificativ mai mare de atribuţii. Mai mult decât atât, în martie 2018 au fost operate modificări în Legea privind promovarea utlizării energiei din surse regenerabile, respectiv, Agenţia pentru Eficienţă Energetică este responsabilă de implementarea politicii statului şi în acest domeniu.

L. A.

Numarul ziarului: 
Nr.06 (780) din 13 februarie 2019