Activitatea incubatoarelor de inovaţii din Moldova va fi reglementată de o nouă lege

Parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare vor fi constituite în Republica Moldova prin hotărâre de Guvern, în baza documentelor depuse de către fondatori, iar activitatea acestora va fi monitorizată de către Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare.

Prevederi în acest sens se conţin în noua Lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, publicată la 6 iulie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul urmează să fie trimis spre examinare Parlamentului şi va intra în vigoare la nouă luni de la data publicării.

Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menţionat, în şedinţa Guvernului, că necesitatea elaborării noii legi “s-a impus urmare a reformării instituţionale a domeniului de cercetare şi dezvoltare, precum şi datorită numeroaselor lacune depistate în legea în vigoare nr. 138 din anul 2007”.

Chiril Gaburici a subliniat că modificările efectuate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare au schimbat abordarea în privinţa constituirii şi funcţionării parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare. “Consiliul Suprem pentru ştiinţă şi dezvoltare tehnologică, precum şi Agenţia pentru inovare şi transfer tehnologic, care aveau atribuţii directe în crearea şi funcţionarea acestor entităţi, deja nu mai există. S-a schimbat substanţial şi rolul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care nu mai este instituţia care elaborează şi implementează politicile în domeniile vizate. Pentru a aduce mai multă claritate noua lege prevede şi expunerea noţiunilor existente în legea în vigoare într-o nouă redacţie”, a spus oficialul.

Potrivit ministrului, modificări şi completări esenţiale au fost introduse la capitolul crearea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare. Astfel, documentul extinde lista entităţilor care pot fonda parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare. Acest drept îl vor avea nu doar clusterele, cum este în prezent, ci şi autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile create prin acord de asociere, instituţiile de învăţământ superior.

De asemenea, noua lege include unele noţiuni noi, cum ar fi cea de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau al incubatorului de inovare, produs inovaţional, transfer tehnologic. Astfel, prin produs inovaţional se subînţelege un produs nou sau perfecţionat, care corespunde performanţelor sau depăşeşte performanţele tehnico-economice, inclusiv de calitate ale produselor similare competitive pe piaţa internă şi externă. Acesta trebuie să fie obţinut prin implementarea unui proiect de inovare sau de transfer tehnologic.

În acelaşi timp, transfer tehnologic este un proces de punere în aplicare a rezultatelor inovării pentru a obţine produse şi servicii noi, sporiri ale performanţelor, precum şi cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa acestora.

Un alt element nou în lege este crearea Fondului de dezvoltare al parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau incubatorului de inovare. Fondul respectiv va fi format din surse bugetare şi private, din surse alocate de către membrii clusterului şi a fondatorilor, din surse alocate de către rezidenţi după lansarea producţiei şi serviciilor în serie, în mărime de la 1% până la 3% din venitul obţinut ca rezultat al producţiei inovaţionale realizate.

Termenul de funcţionare a parcurilor şi a incubatoarelor nu poate fi mai mic de 10 ani, spre deosebire de vechea lege, care stabilea că perioada de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic nu trebuie să depăşească 25 de ani, iar a incubatorului de inovare – 15 ani.
În cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare vor fi elaborate şi fabricate produse inovaţionale în baza rezultatelor cercetării sau transferului de tehnologii, vor fi susţinuţi agenţii economici care se implică în implementarea rezultatelor cercetării şi însuşirea de noi tehnologii, vor fi atrase investiţii pentru realizarea proiectelor pe acest segment. Totodată, se doreşte implicarea mai activă în activităţile respective a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a studenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor.

De asemenea, parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare vor beneficia de anumite facilităţi, cum ar fi atribuirea în folosinţă gratuită administratorului parcului a bunurilor imobile proprietate publică pentru crearea şi dezvoltarea parcului şi/sau incubatorului de inovare, alocaţii financiare, donaţii, sponsorizări şi investiţii.

Totodată, administratorul va aplica pentru rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic coeficientul de micşorare a tarifului stabilit la calcularea plăţii pentru locaţiunea bunurilor proprietate publică stabilite în Legea bugetului de stat pe anul respectiv: în primul şi al doilea an de activitate – 0,3, în al treilea an – 0,4, în al patrulea an – 0,5.

În lege sunt specificate şi criterii­le de evaluare a proiectelor pentru implementare în cadrul parcurilor sau incubatoarelor, termenele de realizare şi condiţiile de extindere a acestora. De asemenea, sunt stabilite cazurile de retragere a titlului de rezident şi procedura respectivă.

Anterior, Lidia Maier, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetări Economice, a realizat studiul “Problemele în activitatea incubatoarelor de inovare în Republica Moldova”, în care a menţionat că “în R. Moldova, practic, nu există mecanisme şi instrumente reale de susţinere financiară a proiectelor realizate de rezidenţii incubatoarelor de inovare. Imperfecţiunea legislaţiei creează confuzii, iar rezidenţii incubatoarelor de inovare sunt lipsiţi de stimulente pentru a realiza proiecte inovaţionale în cadrul acestor structuri”.

Potrivit Lidiei Maier, în procesul desfăşurării activităţilor de inovare-incubare s-au depistat divergenţe între principalele acte legislative adoptate, care reglementează activitatea incubatoarelor de inovare şi rezidenţilor (Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare). Toate aceste neclarităţi şi divergenţe împiedică, în primul rând, desfăşurarea cu succes a activităţii incubatoarelor, creează multe probleme atât pentru incubatoarele de inovare, cât şi pentru rezidenţii acestora şi nu permit realizarea unei analize depline a activităţii incubatoarelor de inovare din ţara noastră, concretizarea clară a partenerilor, dar şi interacţiunea acestora în procesul creării şi dezvoltării incubatoarelor de inovare.

În prezent, în Republica Moldova activează trei parcuri ştiinţifico-tehnologice şi opt incubatoare de inovare.

Autorii noii legi cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare îşi exprimă convingerea că documentul va oferi mai multă previzibilitate pentru potenţialii investitori, certitudine şi motivaţii pentru impulsionarea activităţilor de implementare a inovaţiilor şi a transferului tehnologic. De asemenea, aceasta va crea premisele necesare pentru utilizarea mai eficientă a mijloacelor financia­re publice alocate pentru domenii­le cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.27 (751) din 11 iulie 2018