Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 19 aprilie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Reglementare

• Operarea modificărilor la Regulamentul privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/5/2016, care completează actul normativ cu derogări de la pct. 44¹ ce specifică modul de formare a preţului minim de vânzare a acţiunilor deţinute de persoanele juridice, pentru cazurile neacoperite. Documentul a fost supus consultărilor cu autorităţile publice, precum şi cu instituţiile şi părţile interesate (societăţile de registru, societăţile de investiţii);
• Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop armonizarea legislaţiei sectoriale aplicate pe piaţa de capital cu prevederile Directivei UE nr. 2017/828, prin operarea modificărilor în Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital şi Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, ce vizează cele mai esenţiale reglementări statuate în Directiva UE nr. 2017/828 şi care nu se regăsesc în legislaţia naţională, de rând cu o serie de amendamente, care au drept scop eliminarea carenţelor şi ambiguităţilor legislative apărute la aplicarea în practică a Legii nr. 1134/1997.

II. Autorizare

• Avizarea înregistrării de stat a statutului AEÎ „RURAL-FINANŢE” în redacţie nouă (aprobat de adunarea generală repetată a membrilor, ţinută prin corespondenţă pe 20.03.2022);
• Aprobarea în calitate de entitate de audit a ICS „KPMG Moldova” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare, precum şi pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ţine de adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi analizarea efectuării tranzacţiilor;
• Schimbarea statutului „TOPASIG” SRL din Agent de Asigurare în Broker de Asigurare-Reasigurare cu eliberarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, pe termen nelimitat. Totodată, a fost aprobată desemnarea dlui Milan Bogdanovic în calitate de administrator al BAR „TOP­ASIG” SRL şi a dlui Dmitri Bîcov în calitate de contabil-şef al entităţii;
• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii de obligaţiuni municipale a Primăriei mun. Chişinău, în sumă de 65 000 000 lei, divizată în 65 000 obligaţiuni nominative de clasă I, cu valoarea nominală de 1000 lei per obligaţiune, cu termen de circulaţie de 7 ani, cu rata dobânzii flotantă (determinată ca rată medie ponderată, calculată pentru valorile mobiliare de stat cu maturitatea de 364 zile, pe o perioadă de 6 luni care preced plata cuponului, plus o marjă fixă de 1,1 la sută), achitată semestrial;
• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobilia­re conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale SA „VIORICA-COSMETIC”, în sumă de 41 245 336 lei în număr de 3 749 576 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 11 lei fiecare, din contul convertirii datoriilor creditoriale;
• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „PIVNIŢELE DIN BRĂNEŞTI”, în număr de 99 074 acţiuni ordinare nominative;
– „TORENT-ELSA”, în număr de 20 000 acţiuni ordinare nominative;
– „MAPASAUTO”, în număr de 79 490 acţiuni ordinare nominative;
– „PRESUDOR”, în număr de 1 251 516 acţiuni ordinare nominative;
– „ROMALINA”, în număr de 184 acţiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere

• Prescrierea şi avertizarea administratorilor AEÎ „CIRCULAR-FIN” să întreprindă, în termen de două luni, măsurile de rigoare în vederea modificării categoriei de licenţă din B în A, cu prezentarea documentelor aferente în acest sens;
• Dispunerea controlului complex privind respectarea de către AEI “CRUGLIC” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.04.2019-31.03.2022;
• Aprobarea planului de redresare financiară a SAR “MOLDCARGO” SA, cu executarea măsurilor stabilite de către companie până la 30.09.2022, care sunt de natură să amelioreze situaţia financiară şi vor determina atingerea nivelului reglementat al ratei de solvabilitate. Toate poliţele emise de “MOLDCARGO” SA sunt şi rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea poate să emită în continuare poliţe;
• CNPF a decis suspendarea plăţii contribuţiei anuale pentru perioada de gestiune 2021 în Fondul de compensare a investitorilor, având în vedere că la situaţia din 31.12.2021, Fondul respectiv are acumulate mijloace care asigură plata compensaţiei în limita plafonului minim de compensare.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (940) din 27 aprilie 2022