Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare publice din 24 februarie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

• Aprobarea prospectului de ofertă publică primară de obligaţiuni municipale emise de Primăria mun. Chişinău, cu următoarele caracteristici: obligaţiuni nominative, neconvertibile, garantate prin veniturile unităţii administrativ-teritoriale, de clasă I, cu termen de circulaţie 7 ani, volumul emisiunii 65 000 000 lei, în număr de 65 000 unităţi, cu valoarea nominală 1000 lei per obligaţiune, cu rata dobânzii flotantă (determinată ca rata medie ponderată, calculată pentru valorile mobiliare de stat cu maturitatea de 364 zile pe o perioadă de 6 luni care preced plata cuponului, plus o marjă fixă de 1,1%), care se va achita semestrial. Împrumutul este destinat pentru realizarea proiectului „Modernizarea Parcului de Troleibuze al Municipiului Chişinău”;
• Suspendarea, pe un termen de 3 ani, a activităţii de creditare nebancară de către entităţile „DIRECT LEASING” SRL şi „MONEY HOUSE” SRL, conform decizii­lor luate de asociatul unic al acestora;
• Extinderea de la 36 până la 48 luni a termenului pentru transferul în totalitate a portofoliului deţinut de către CIA „ASITO DIRECT” SA. Potrivit datelor companiei în registrele Societăţii, la situaţia din 01.02.2022, erau 918 contracte de asigurare;
• Aprobarea prealabilă a dlui Alexandru Lozan şi dlui Andrian Cabac în calitate de candidaţi la funcţia de membri ai Consiliului societăţii „ACORD GRUP” SA;
• Avizarea înregistrării de stat a Statutului companiei „ACORD GRUP” SA (în redacţie nouă), aprobat la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 11.01.2022;
• Avizarea înregistrării de stat a statutului întreprinderii mixte CIA „TRANSELIT” SA (în redacţie nouă), aprobat la adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 15.09.2021;
• Aprobarea în calitate de entitate de audit a Întreprinderii Mixte Moldo-Engleze „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2020 în cadrul Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, după cum urmează:
• pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare, în componenţa: Sergiu Şoimu, Marianna Lungu, Igor Lîsenco, Gheorghe-Valentin Cornaciu şi Valeriu Cernei;
• pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ţine de adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în componenţa: Sergiu Şoimu şi Igor Lîsenco;
• Avizarea prealabilă pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA cu referire la majorarea capitalului social de la 28 600 000 lei până la 33 100 000 lei prin emisie suplimentară de acţiuni. Totodată, în Registrul emitenţilor de valori mobiliare au fost înregistrate valorile mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei respective în sumă de 4 500 000 lei, în număr de 4 500 000 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu fiecare, din contul aporturilor băneşti;
• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 43 de societăţi pe acţiuni, urmare a radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

II. Supraveghere

• Prescrierea repetată şi atenţionarea administratorilor entităţilor de creditare nebancară „Cere Credit” SRL, „Bonelitgrup” SRL şi „Super Credit” SRL, în termen de 10 zile lucrătoare, să înlăture încălcările constatate şi să se conformeze cerinţelor legale;
• Abrogarea Ordonanţei CNPF nr. 64/1-O din 31.12.2008 cu privire la suspendarea circulaţiei valorilor mobiliare emise de către Societatea pe acţiuni „Macara”.

În cadrul şedinţei ordinare publice din 1 martie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

• Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CNPF nr.2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), care prevede amendamente ce conferă claritate cadrului normativ în vigoare ce reglementează modul de calcul al coeficientului de lichiditate şi transpune o precizie în determinarea activelor lichide şi a obligaţiilor devenite scadente pentru calculul lichidităţii asigurătorului (reasigurătorilor), având drept scop final protejarea drepturilor şi intereselor persoanelor asigurate şi beneficiarii acestora. Documentul a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate şi supus consultărilor publice.

II. Supraveghere

• Luare de atitudine privind rezultatele controlului tematic în cadrul Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA şi, respectiv, prescrierea conformării necondiţionate cerinţelor regulamentare şi remedierii carenţelor constatate de misiunea de control.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.08 (932) din 2 martie 2022