Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 22 decembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Aprobarea Regulamentului privind autorizarea agenţilor de distribuţie şi activitatea de distribuţie a planurilor de pensii facultative, care prevede reglementări generale privind activitatea de distribuţie a planurilor de pensii, specifică expres documentaţia necesară pentru înscrierea în Registrul agenţilor de distribuţie, care urmează a fi prezentată de solicitant la CNPF, precum şi stabileşte obligaţiile administratorului şi ale persoanelor implicate în activitatea de distribuţie.

II. Autorizare

• Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „BOLDUREŞTI” cu sediul în r. Nisporeni, s. Boldureşti, în rezultatul lichidării.

• Reluarea activităţii de creditare nebancară de către OCN „FAMILY FINANCE” SRL, conform deciziei adunării generale extraordinare a asociaţilor organizaţiei de creditare nebancară din 02.12.2022.

• Reperfectarea licenţei BAR „EUASIG” SRL, pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, prin modificarea adresei juridice din mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 12/2, of. 401, în mun. Chişinău, str. Ginta Latină 2, cu eliberarea unui nou formular de licenţă.

• Aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor comune pentru anul 2023 a ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA.

• Autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni Publicaţia Periodică „TAINELE SĂNĂTĂŢII” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale societăţilor pe acţiuni:
– „DSRM-3”, în sumă de 598 296 lei, în număr de 74 787 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 8 lei, din contul capitalului propriu;
– „VOIEVOD” FPC, în sumă de 340 000 lei, în număr de 17 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 20 lei, din contul mijloacelor băneşti.

III. Supraveghere

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de către OCN „MOGO LOANS” SRL a prevederilor aferente evaluării bonităţii consumatorului creditului/leasingului financiar prevăzute la art. 5 alin. (31) – (34) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţii­le de creditare nebancară, în conformitate cu cerinţele de creditare responsabilă aprobate de autoritatea de supraveghere. Totodată, autoritatea de supraveghere a prescris administratorului entităţii menţionate să depună diligenţă în vederea conformării cerinţelor regulamentare şi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea înlăturării abaterilor reflectate în Hotărâre şi să nu admită pe viitor încălcarea prevederilor cadrului normativ în vigoare.

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de către SAR „MOLDCARGO” SA a cadrului normativ în partea ce ţine de calitatea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, corectitudinea formării şi menţinerii rezervelor tehnice de asigurare (RPN şi RDDN pentru toate clasele de asigurare şi RRN aferent claselor de asigurare 3 şi 10), precum şi verificarea legislaţiei privind achitarea retribuţiilor intermediarilor în asigurări şi a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziţie la situaţia din 30.09.2022. Concomitent, Consiliul de Administraţie a prescris societăţii de asigurări să se conformeze prevederilor actelor normative, precum şi să întreprindă măsurile de rigoare privind înlăturarea încălcărilor reflectate în actul de control.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.51 (975) din 28 decembrie 2022