Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 15 noiembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Retragerea licenţei AEÎ „GLIA DIN CROCMAZ” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A, ca urmare a depunerii benevole a acesteia.

• Aprobarea dlui Alexandru Munteanu în calitate de director general al SAR „MOLDCARGO” SA.

• Aprobarea dnei Larisa Muntean în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – administrator al BAR „BROKERASIG” SRL.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale S.A. R. „MOLDCARGO”, în sumă de 10,2 mil. lei, din contul mijloacelor băneşti. După majorare, capitalul social va constitui 52,2 mil. lei, divizat în 174 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 300 000 lei/per acţiune;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „ELECTROTEHNICA”, în sumă de 315 735 lei, din contul mijloacelor băneşti. După majorare, capitalul social va constitui 601 305 lei, divizat în 40 087 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 15 lei/per acţiune;
– a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MOLDCELL” prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei şi majorarea capitalului social cu 190 001 000 lei din contul convertirii datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 380 002 000 lei, divizat în 190 001 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „POŞTA VECHE”, în sumă de 80 000 lei, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 601 151 lei, divizat în 601 151 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu.

• Autorizarea reorganizării societăţilor pe acţiuni „AJUTORUL” şi CENTRUL DE ÎNTREŢINERE A MAŞINELOR DE CONSTRUCŢII „SERVICOMAŞ” prin transformare în societăţi cu răspundere limitată.

II. Supraveghere

• Instituirea administrării speciale la AEÎ „ACCES-RAPID” potrivit art. 50¹ din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007. În acest sens, în calitate de administrator special al AEÎ „ACCES-RAPID” a fost desemnată dna Dorina Străinu, salariat al Asociaţiei Naţionale Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut, căreia i-au fost conferite atribuţii şi împuterniciri depline pentru conducerea, gestionarea şi controlul asociaţiei, potrivit cadrului normativ în vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor şi obligaţiilor organelor de conducere ale asociaţiei pe perioada administrării speciale.

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ “PRIMCREDIT” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.09.2019-31.08.2022. Totodată, Consiliul de Administraţie al CNPF a prescris administratorilor entităţii menţionate să se conformeze cerinţelor regulamentare şi să remedieze carenţele constatate de misiunea de control.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.45 (969) din 16 noiembrie 2022