Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 18 octombrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Proiectul de modificare a Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/1/2018, elaborarea căruia a fost determinată de necesitatea implementării recomandărilor Comitetului MONEYVAL. De asemenea, în proiect se cuprind şi prevederi ca rezultat al propunerilor reprezentanţilor Băncii Naţionale a României oferite în cadrul proiectului Twinning “Consolidarea supravegherii, guvernanţei corporative şi gestionării riscului în sectorul financiar din Republica Moldova”. Proiectul de act normativ urmează să fie remis spre avizare şi consultare autorităţilor publice şi părţilor interesate, precum şi plasat pe pagina web a CNPF pentru consultări publice.

II. Autorizare

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în statutul AEÎ „CREDITE-LARGA”, aprobate de adunarea generală a membrilor din 02.10.2022.

• Aprobarea planului de reorganizare prin absorbţie a AEÎ „HOLERCANI” de către AEÎ „MICROÎMPRUMUT”. În context, a fost avizată înregistrarea de stat a statutului AEÎ „MICROÎMPRUMUT” în redacţie nouă (aprobat de adunarea generală repetată a membrilor, ţinută prin corespondenţă pe 30.06.2022).

• Reluarea activităţii de creditare nebancară de către OCN „LEGAL CREDIT” SRL, conform deciziei adunării generale a asociaţilor din 26.09.2022.

• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul Botnarenco Nina, adresată acţionarilor Societăţii pe acţiuni „COPILĂRIE”, obiectul căreia îl constituie 589 de acţiuni ordinare nominative.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare ale SA „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”, urmare a fracţionării valorilor mobiliare prin majorarea numărului de acţiuni de la 39 la 858, concomitent cu reducerea valorii fixate a unei acţiuni de la 12820,51 lei la 582,75 lei. Capitalul social al societăţii constituie 500 000 lei, divizat în 858 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea fixată a unei acţiuni de 582,75 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „VITIS-LUX-SL”, şi majorarea capitalului social cu 607 026 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni de la 1 leu la 15 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 650 385 lei, divizat în 43 359 acţiuni ordinare nominative, de casa I, cu valoarea nominală de 15 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „LOTERIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI”, şi majorarea capitalului social cu 350 000 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 100 lei la 240 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat în 2 500 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 240 lei.

• Autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni INSTITUTUL DE PROIECTĂRI „GAZPROIECT” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance a OCN „DAMALIO FINANCE GROUP” SRL.

• Reperfectarea licenţei BAR “MGP BROKER” SRL, eliberată pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermedie­re în asigurări şi/sau reasigurări, prin modificarea adresei juridice din mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118 în mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, cu eliberarea unui nou formular de licenţă.

III. Supraveghere

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către SI “Proajioc” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieţei de capital, pentru perioada de activitate 01.08.2019-01.08.2022.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.42 (966) din 26 octombrie 2022