În atenţia societăţilor pe acţiuni de interes public

La 1 septembrie 2016 expiră termenul de prezentare de către entităţile de interes public a rapoartelor semestriale.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legale şi întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, în vederea conformării societăţilor de interes public, legislaţiei în vigoare, comunică următoarele:

Conform prevederilor Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” şi a Regulamentului „Cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare”, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/11 din 12.02.2016 (în continuare Regulament), publicat în Monitorul Oficial nr. 134-139/863 din 20.05.2016, societăţile pe acţiuni-entităţile de interes public (în continuare – entitate de interes public) sunt obligate, în termen de cel mult 2 luni după încheierea semestrului, să dezvăluie public raportul semestrial.

Totodată, Vă comunicăm că Modelul-tip al raportului semestrial este prezentat în Anexa nr. 1 la Regulament, care poate fi găsit pe http://cnpf.md/md/leginorm/ şi pe http://cnpf.md/md/formsp/. Menţionăm că pe http://cnpf.md/md/formsp/ este plasată şi informaţia privind unele întrebări referitoare la modul de completare a raportului semestrial al entităţii de interes public.

În conformitate cu art. 118, art. 119 şi art. 121 din Legea 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” şi a Regulamentului, entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informaţia prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei (în modul stabilit conform Regulamentului „Cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor”, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 22/8 din 29.04.2015) şi în formă electronică pe pagina web proprie. Astfel, entităţile de interes public urmează să încheie un contract cu ziarul „Capital Market” ÎS (operatorul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei) şi să elaboreze pe propria pagină web un compartiment privind dezvăluirea informaţiei.

Menţionăm de asemenea că, în strictă conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) şi art. 47 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, entităţile de interes public prezintă situaţiile financiare anuale şi semianuale (semestriale) conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Suplimentar la cele expuse, Vă informăm că, în conformitate cu pct. 2 din Hotărârea CNPF nr. 67/10 din 24.12.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 49-54/363 din 04.03.2016 (prin care s-a aprobat Codul de Guvernanţă Corporativă), entităţile de interes public, în termen de 6 luni din data de 04.03.2016, se vor conforma prevederilor Codului de Guvernanţă Corporativă.

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia monitorizare emitenţi 022-859-471, 022-859-475, 022-859-472, 022-859-478) şi la ziarul Capital Market (022-221-287, 022-227-758).

Numarul ziarului: 
Nr.32 (653) din 10 august 2016