Alina Cebotariov: “Sectorul de creditare nebancară înregistrează o evoluţie constant pozitivă şi un trend ascendent în dezvoltarea sa”

Având în vedere Legea privind organizaţiile de creditare nebancară (OCN), în vigoare din 1 octombrie 2018, este necesar de consemnat că piaţa de creditare nebancară a încheiat prima etapă a procesului de restructurare. În consecinţă, 140 de entităţi sunt înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, în condiţiile noii Legi. Acestea deţin dreptul de a desfăşura cu titlu profesional activităţi care implică acordarea de credite nebancare şi leasing financiar.

Este vorba de fostele organizaţii de microfinanţare şi companii de leasing, care au avut la dispoziţie un termen de şase luni pentru a se conforma, respectiv a se reforma potrivit prescripţiilor noii legi. Termenul de înregistrare a expirat la 30 martie 2019.

În general, organizaţiile de creditare nebancară au un spectru foarte vast de produse pe care le oferă, sub o umbrelă fiind entităţile ipotecare; organizaţiile care acordă împrumuturi companiilor mici şi mijlocii; societăţile care oferă împrumuturi în scopuri de producere şi consum, precum şi societăţile de leasing financiar. Totodată, există şi un spectru de organizaţii care oferă împrumuturi foarte mici, la un termen redus, cu o dobândă mai înaltă şi care implică un risc potenţial de supra-împovărare a populaţiei (în engleză – “payday loans”).

De menţionat că, în baza noii legi, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a obţinut atribuţiile de supraveghere a activităţii de creditare nebancară, anterior această competenţă fiind limitată la o monitorizare în baza anumitor rapoarte statistice obţinute de la participanţi. Astfel, desfăşurarea în prezent a activităţii de creditare nebancară fără autorizarea CNPF este interzisă.

Alina Cebotariov, şef Direcţie generală creditare nebancară în cadrul CNPF, a menţionat că toate cele 140 de organizaţii s-au conformat prevederilor primare ale legislaţiei în vigoare şi cerinţelor stabilite de CNPF, inclusiv cu privire la ajustarea mărimii minime a capitalului social (în primul an de minim 100 mii lei), dezvăluirea structurii de proprietate a acţionarilor şi beneficiarilor efectivi.

Procesul de înregistrare a OCN-urilor a fost desfăşurat de CNPF în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în scopul verificării cazurilor suspecte aferente spălării banilor.

De asemenea, organizaţiile de creditare nebancară urmează să atingă o mărime minimă a capitalului social de 300 mii lei până la 1 ianuarie 2021, ajustându-şi în timp valoarea acestuia. În context, la finele anului 2018, valoarea capitalului social al 55 OCN-uri, ale căror active reprezintă 86% din sector, era egală sau mai mare de 300 mii lei, iar în cazul a 118 entităţi – cu active de 14%, acest indicator este sub nivelul de 300 000 lei.

Desfăşurarea activităţilor de creditare nebancară cu titlu profesional se consideră cazurile în care veniturile obţinute din activităţile de creditare nebancară reprezintă cel puţin 15% din veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune. Autoritatea de supraveghere în persoana CNPF este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare nebancară cu titlu profesional şi intră sub incidenţa legii, fiind luate în considerare aspectele privind orientarea entităţii pentru obţinerea veniturilor cu caracter regulat şi valoarea absolută a activităţilor respective desfăşurate.

Legislaţia stabileşte că organizaţia de creditare nebancară poate desfăşura activităţi conexe sau auxiliare legate de realizarea activităţii de creditare nebancară, printre care operaţiuni de factoring, activitate în calitate de agent bancassurance, activităţi de prestare a serviciilor de plată şi emitere a monedei electronice în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, alte forme de leasing.

Potrivit dnei Cebotariov, în jur de 10 entităţi de creditare nebancară au încetat benevol activitatea şi au depus setul de documente în acest sens. În acelaşi timp, aproximativ 30% din fostele organizaţii de microfinanţare şi companii de leasing nu s-au conformat noilor norme şi nu au prezentat actele necesare pentru a fi înregistrate în Registrul ţinut de CNPF. Astfel, entităţile respective riscă să fie sancţionate, inclusiv avertizate cu măsuri penale, în cazul desfăşurării acestui tip de activitate fără autorizarea din partea CNPF.

“Deşi numărul OCN-urilor este în scădere şi practic s-a înjumătăţit, ponderea activelor acestui sector este în creştere esenţială, inclusiv calitatea şi capacitatea lor financiară. Prin urmare, cu certitudine putem afirma că sectorul de creditare nebancară înregistrează o evoluţie constant pozitivă şi un trend ascendent în dezvoltarea sa”, a subliniat Alina Cebotariov.

Responsabila din cadrul CNPF a precizat că la 1 ianuarie 2019, activele deţinute de organizaţiile de creditare nebancară au depăşit suma de 7,5 miliarde de lei, fiind în creştere cu 38%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a majorat semnificativ şi portofoliul de împrumuturi şi leasing financiar, care s-a cifrat la peste 6,4 miliarde lei, având un spor procentual de 40%, în comparaţie cu 1 ianuarie 2018. Valoarea medie a unui împrumut a constituit 14,2 mii lei.

De asemenea, majorarea continuă a capitalului propriu, care la situaţia din 31.12.2018 constituia 2,4 mlrd. lei, relevă o creştere sigură a stabilităţii financiare a sectorului OCN.

Totodată, se relevă faptul că organizaţiile de creditare nebancară prezintă un grad sporit de concentrare a pieţei, astfel, 10 entităţi deţin puţin peste 70% din volumul total al activelor pieţei.

Alina Cebotariov a menţionat că autoritatea de supraveghere (CNPF) a elaborat o serie de acte normative în vederea punerii în aplicare a Legii cu privire la organizaţiile de creditare nebancară. Printre cele mai importante sunt reglementările cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registru şi cele privind transparenţa structurii de proprietate a acestor entităţi. Reieşind din aceste prevederi, Comisia Naţională deţine date cu privire la fondatorii şi beneficiarii efectivi ai OCN-urilor.

De asemenea, în proces de definitivare şi aprobare finală se află Regulamentul cu privire la clasificarea activelor de către organizaţii­le de creditare nebancară. Acesta va fi aplicat la clasificarea şi calcularea mărimii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor în scop de supraveghere, precum şi pentru stabilirea volumului permis de deduceri în scopuri fiscale la activele supuse riscului de credit în temeiul contractelor aferente. Este vorba de provizioanele pentru acoperirea potenţialelor pierderi legate de nerambursarea împrumuturilor şi ratelor de leasing financiar.

Conform proiectului, la clasificarea activelor supuse riscului de credit, OCN urmează să ţină cont de următoarele aspecte: situaţia financiară curentă a debitorului evaluată din punctul de vedere al capacităţii de onorare a angajamentelor; respectarea condiţiilor contractuale; capacitatea de plată a debitorului bazată pe evoluţia istorică financiară în cadrul OCN şi istoria de credit privind respectarea de către debitor a obligaţiilor asumate, solicitată de la biroul istoriilor de credit.

Potrivit dnei Cebotariov, aplicarea Regulamentului vine în deplină consonanţă cu recomandările instituţiilor internaţionale donatoare şi va permite aprecierea calităţii portofoliului de împrumuturi şi leasing financiar, estimarea ratei împrumuturilor nerambursate şi, respectiv, gradului de împovărare a populaţiei.

“Este recomandată monitorizarea raportului creditelor neperformante ale OCN, în special al creditorilor de împrumuturi rapide şi de consum, pentru a detecta situaţiile de supra-îndatorare care pot deveni vizibile în astfel de indicatori”, potrivit ultimului raport de evaluare a sistemului OCN efectuat recent de către experţii Băncii Mondiale.

Un alt document în proces de elaborare de către CNPF vizează noile proceduri de raportare financiară de către OCN. Acest document urmează a fi adaptat aspectelor ce ţin de particularităţile de reflectare a leasingului financiar, precum şi completat cu indicatori specifici, reieşind din potenţialele riscuri de piaţă, şi anume: date cu privire la ţara de origine şi tipul surselor nerezidente care creditează acest sector. La fel, OCN urmează să prezinte date privind costurile şi dobânzile aplicate, clasificate pe tipuri de produse oferite.

În scopul temperării anumitor riscuri proeminente, inclusiv susţinute de experţi internaţionali, au fost elaborate amendamente la legislaţie, conform cărora OCN urmează a fi obligate să prezinte rapoarte la birourile istoriilor de credit. Acest fapt va permite entităţilor de a se proteja de creditarea multiplă a unor persoane neoneste şi de a evita supra-împovărarea populaţiei.

O altă opţiune vizează schimbarea formei de atragere a resurselor financiare şi admiterea încasării împrumuturilor subordonate de la fondatori persoane fizice.

Şi nu în ultimul rând, aspectul ce ţine de practicile abuzive de acordare a împrumuturilor pe termen scurt cu aplicarea unor costuri exagerate. În scopul excluderii cazurilor de acest fel, autoritatea de supraveghere examinează posibilitatea instituirii unor limitări privind costurile aferente unui împrumut (dobândă, comisioane, penalităţi etc.), astfel încât valoarea acestora să nu poată depăşi suma iniţială din împrumutul contractat de beneficiar pe un termen scurt. În acest sens, CNPF şi-a propus să conlucreze mai eficient cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei în vederea creării unui mecanism eficient de protecţie a consumatorilor, inclusiv prin creşterea nivelului de cunoştinţe financiare pentru a spori gradul de conştientizare a consumatorilor cu privire la riscurile pe care le suportă atunci când îşi asumă datorii peste nivelul capacităţii lor de plată. Toate aceste propuneri aferente cadrului normativ urmează a fi expuse spre consultări publice cu societatea civilă şi participanţii pieţei, a precizat şefa Direcţiei generale creditare nebancară.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.15 (789) din 17 aprilie 2019