Accentuarea ritmului de creştere a importurilor adânceşte deficitul de cont curent

În nouă luni ale anului 2018 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 836,49 mil. USD (din care 338,09 mil. USD – în trimestrul III 2018), ce s-a aprofundat cu 63,2 la sută faţă de cel consemnat în ianuarie-septembrie 2017. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 10,0 la sută (faţă de 7,5 la sută în nouă luni ale anului 2017), arată ultimele date ale Balanţei de Plăţi a BNM.

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 2 393,69 mil. USD (din care 882,72 mil. USD în trimestrul III 2018), aprofundându-se cu 26,8 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (+21,3 la sută) decât exporturile (+13,0 la sută), comparativ cu ianuarie-septembrie 2017.

În exporturile de bunuri au predominat tradiţional produsele agroalimentare (în creştere cu 14,8 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2017) cu o pondere de 56,5 la sută din total. În structura importurilor de bunuri au predominat, cu o pondere de 18,5 la sută, produsele minerale (în creştere cu 30,8 la sută comparativ cu nouă luni ale anului 2017).

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 37,7 la sută până la 287,63 mil. USD (dintre care 122,77 mil. USD în trimestrul III 2018) s-a datorat creşterii, în raport cu ianuarie-septembrie 2017, a exporturilor cu 22,6 la sută, în timp ce importurile de servicii s-au majorat cu 18,0 la sută. În cadrul exporturilor, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de călătorii (cu 28,1 la sută), de prelucrare a materiei prime (+43,2 la sută), de informatică (+49,9 la sută).

Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creşterea importurilor de servicii de călătorii (+21,6 la sută), de transport (+14,4 la sută), de alte servicii pentru afaceri (+39,0 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în ianuarie-septembrie 2018 cu 11,1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, până la 407,45 mil. USD (din care 151,48 mil. USD – în trimestrul III 2018). Remunerarea salariaţilor rezidenţi pentru munca prestată patronilor nerezidenţi s-a majorat cu 12,1 la sută, până la nivelul de 689,60 mil. USD. Concomitent, ieşirile de venituri primare au crescut cu 17,7 la sută, în principal ca rezultat al sporirii cu 21,2 la sută a veniturilor din investiţii spre plată în favoarea nerezidenţilor.

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 862,12 mil. USD (din care 270,38 mil. USD – în trimestrul III 2018), majorându-se cu 7,9 la sută comparativ cu ianua­rie-septembrie 2018 graţie creşterii transferurilor personale primite din exterior de rezidenţii moldoveni (+13,3 la sută).

Concomitent, însă, volumul asistenţei tehnice şi al granturilor primite de toate sectoarele în cadrul cooperării internaţionale s-a diminuat cu 16,0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi a totalizat 91,09 mil. USD.

Businessul nu mai vrea să-şi ţină banii în Moldova

Contul capital a înregistrat un sold negativ de 28,98 mil. USD (din care 12,05 mil. USD – în trimestrul III 2018) deteriorându-se cu 76,5 la sută faţă de perioada similară a anului 2017.

Soldul contului de capital a fost determinat de ieşirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (41,42 mil. USD), în timp ce intrările de asistenţă din exterior primită de administraţia publică pentru finanţarea proiectelor investiţionale a constituit 12,44 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenţii, necesarul net de finanţare externă a constituit 865,47 mil. USD (10,4 la sută în raport cu PIB).

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 724,12 mil. USD (din care – 281,43 mil. USD – în trimestrul III 2018) ca rezultat al majorării nete a pasivelor rezidenţilor faţă de nerezidenţi cu 421,28 mil. USD ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenţilor au scăzut pe parcursul a nouă luni ale anului 2018 cu 302,84 mil. USD.

Împrumuturile din străinătate sunt lipsă, iar nerezidenţii îşi scot banii din bănci

Evoluţia contului financiar a fost determinată de creşterea pasivelor financiare simultan cu scăderea semnificativă a activelor, cu doar 28 la sută mai mică decât mijloacele atrase de la nerezidenţi. Analiza acestei evoluţii din perspectiva instrumentelor financiare scoate în evidenţă la pasive două momente negative, ce caracterizează mijloacele financiare atrase – lipsa influxului de împrumuturi străine (se constată rambursări nete de 16,29 mil. USD) şi retragerea de către nerezidenţi a mijloacelor din sistemul bancar autohton (de 19,23 mil. USD).

Peste jumătate din creşterea pasivelor este sub formă de credite comerciale, ce în mare parte presupun plăţi întârziate pentru importurile de bunuri şi servicii (decât avansuri primite), deci nu sunt fluxuri curente de mijloace financiare în ţară, precum şi sub formă de investiţii directe, al căror flux, la componenta profituri reinvestite, este în scădere cu circa 40 la sută, ceea ce este un indiciu alarmant. La active se remarcă un moment pozitiv: pe fundalul micşorării semnificative a activelor altor sectoare, activele de rezervă ale BNM continuă procesul de consolidare.

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a primirii de către rezidenţi a creditelor comerciale şi a avansurilor de la partenerii nerezidenţi, în sumă netă de 224,68 mil. USD. De asemenea, pasivele au crescut datorită majorării nete a angajamentelor sub formă de investiţii directe cu 175,38 mil. USD. Valoarea participaţiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenţilor a crescut, pe parcursul a nouă luni ale anului 2018, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 78,98 mil. USD, reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 55,56 mil. USD, iar acumulările nete de datorii faţă de investitorii străini direcţi – la 40,84 mil. USD.

La pasivele sub formă de împrumuturi au fost înregistrate rambursări nete în sumă de 16,29 mil. USD (trageri – 320,22 mil. USD, rambursări – 303,93 mil. USD). Administraţia publică, inclusiv cea locală, a contractat în ianuarie-septembrie 2018 împrumuturi externe noi în valoare de 103,26 mil. USD, principalii creditori fiind: Banca Europeană de Investiţii – 34,73 mil. USD, Asociaţia Internaţională de Dezvoltare – 34,10 mil. USD, Fondul Monetar Internaţional (FMI) – 13,36 mil. USD; Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 11,61 mil. USD, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 6,34 mil. USD, Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă – 2,15 mil. USD etc.

Rambursările efectuate de administraţia publică în aceeaşi perioadă au constituit 100,62 mil. USD. Banca Naţională a Moldovei a primit de la FMI tranşă în valoare de 20,37 mil. USD şi a rambursat 51,09 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licenţiate au efectuat rambursări nete în sumă de 18,93 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 63,30 mil. USD.

Pasivele sub formă de numerar şi depozite au înregistrat o diminuare netă cu 19,23 mil. USD (determinată, în principal, de retragerile de mijloace băneşti de pe conturile lor ale băncilor nerezidente deschise în băncile rezidente).

Diminuarea activelor financiare a fost determinată de scăderea netă a activelor sub formă de numerar şi depozite cu 555,98 mil. USD (din care activele băncilor licenţiate au crescut cu 9,75 mil. USD, iar activele altor sectoare s-au redus cu 565,73 mil. USD). Concomitent, activele oficiale de rezervă ale BNM s-au majorat cu 232,77 mil. USD. De asemenea, la scăderea activelor financiare totale au contribuit achitările nete în valoare de 11,35 mil. USD la creditele comerciale şi avansurile acordate anterior de către rezidenţi partenerilor comerciali din străinătate.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.01 (775) din 9 ianuarie 2019