Interviu cu Aureliu Casian, directorul Unităţii de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivităţii

Aureliu Casian: „Ne propunem să reducem povara cadrului de reglementare, să sporim accesul la finanţare şi să îmbunătăţim competitivitatea întreprinderilor moldoveneşti la export, prin intermediul unui nou program susţinut de Banca Mondială”

– Recent, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a anunţat lansarea unui nou proiect susţinut de Banca Mondială pentru susţinerea întreprinderilor moldoveneşti. Ce prevede acest program?

– Da, continuăm să susţinem întreprinderile moldoveneşti prin intermediul unui nou program, mai exact, prin Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii. Ne propunem să reducem povara cadrului de reglementare, să sporim accesul la finanţare şi să îmbunătăţim competitivitatea întreprinderilor moldoveneşti la export. Aş vrea să precizez că acesta este al treilea proiect finanţat de Banca Mondială în domeniul competitivităţii şi al reformelor prin intermediul proiectelor de competitivitate: PAC I şi PAC II. După încheierea acestora, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi-a exprimat dorinţa de a avea un proiect care să se bazeze pe rezultatele celui precedent, să abordeze provocările în materie de capacitate instituţională şi să adopte o abordare mai cuprinzătoare faţă de competitivitatea întreprinderilor. Astfel, doar PAC II a generat noi exporturi în valoare de circa 215 milioane de dolari, peste o mie de noi locuri de muncă, economii de aproximativ 15 milioane de dolari pentru sectorul privat atât datorită implementării ghişeului unic electronic pentru acte permisive, cât şi altor reforme.

În urma evaluării impactului Componentei de Grant, s-a constatat că pentru 1 USD investit prin intermediul programului, s-au realizat vânzări noi la export de 12,4 USD. Acesta este un rezultat semnificativ al programului.

În cadrul acestui nou Proiect se preconizează, de asemenea, acordarea de asistenţă pentru întreprinderi prin finanţări nerambursabile şi programe de pregătire pentru export. Asistenţa acordată programului iniţiat de Organizaţia de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA) privind internaţionalizarea şi pregătirea pentru export are ca scop susţinerea întreprinderilor locale care aspiră la pieţele externe.

– Ştim că în cadrul PAC I şi PAC II a fost iniţiată reforma regulatorie, a fost creat Ghişeul unic on-line şi au fost susţinute financiar aproximativ 300 de IMM-uri pentru ca acestea din urmă să-şi îmbunătăţească capacităţile de export. În noul proiect, ce vă propuneţi pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri din Republica Moldova?

– Aşa cum am menţionat, Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii este o continuare a celor două programe anterioare şi are aceleaşi obiective, dar şi altele noi ce vor fi atinse printr-o serie de activităţi. Şi anume: (a) digitalizarea serviciilor G2B şi a controalelor de stat, optimizarea actelor permisive şi îmbunătăţirea infrastructurii naţionale a calităţii pentru a reduce povara de reglementare asupra întreprinderilor; (b) susţinerea accesului la finanţare pentru întreprinderi prin garanţii şi consolidarea capacităţilor Fondului de Garantare a Creditelor gestionat de ODA şi (c) susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi creşterea competitivităţii lor la export.

– Cine va beneficia de susţinerea Proiectului?

– Beneficiarii direcţi ai Proiectului sunt întreprinderile din sectorul IMM, precum şi instituţiile publice. Printre beneficiarii Componentei de Granturi se vor număra companiile exportatoare sau potenţiali exportatori, direcţi şi indirecţi. Prin intermediul Proiectului se vor consolida, de asemenea, capacităţile instituţiilor publice – Organizaţiei de Dezvoltare a Antreprenoriatului şi Agenţiei de Investiţii care sunt responsabile de promovarea exporturilor şi dezvoltarea IMM-urilor. Institutul Naţional de Metrologie, Centrul Naţional de Acreditare, Institutul de Standardizare din Moldova, Inspectoratul Naţional pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, alte agenţii şi instituţii. În cele din urmă, toate întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova – atât cele autohtone, cât şi cele străine – vor beneficia de îmbunătăţirile aduse mediului de afaceri, în special, prin intermediul digitalizării proceselor privind controlul de stat, precum şi privind cererea şi procesarea on-line a actelor permisive.

– Dle. Casian, una din componentele noului proiect este reforma de reglementare şi digitalizare. Am vrea să vorbiţi mai detaliat despre aceasta.

– Prin intermediul acestei componente ne propunem să oferim sprijin autorităţilor publice în reducerea poverii de reglementare pentru operatorii economici prin continuarea digitalizării atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, prin îmbunătăţirea şi digitalizarea serviciilor, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi a prestării integrate de servicii pentru operatori economici, prin simplificarea mediului de reglementare, precum şi prin îmbunătăţirea sistemului naţional al infrastructurii calităţii. Activitatea în domeniul digitizării şi simplificării cadrului de reglementare se va axa pe principalele acţiuni în materie de digitizare a serviciilor prestate de autorităţi întreprinderilor (G2B) la nivel central şi local, digitizarea proceselor în cadrul instituţiilor cu drept de control.

27 noi acte permisive la nivel naţional vor fi digitizate, suplimentar la cele 78 digitizate în cadrul PAC II. Proiectul va extinde automatizarea proceselor de eliberare a actelor permisive la nivelul tuturor municipiilor şi a centrelor raionale din ţară. În acelaşi timp, va urmări îmbunătăţirea interoperabilităţii SIA GEAP cu alte platforme şi sporirea gradului de aplicare online la 65%. De asemenea, ne vom axa pe re-ingineria şi automatizarea actelor permisive emise de APL. Se prevede automatizarea autorizaţiilor procedurilor pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie şi altor documente permisive şi proceselor interne aferente la nivel local în cadrul centrelor raionale şi a municipiilor.

Totodată, vom continua reforma controalelor de stat, în special, prin dezvoltarea unor modele de inspectare în bază de risc, actualizarea registrului actual al controalelor de stat (RSC), investiţii în infrastructură şi dotarea inspecţiilor cu echipamentele şi instrumentele necesare pentru realizarea controalelor digitale. Echipamentul IT va permite aplicarea, după caz, online a inspecţiilor electronice pentru a înregistra rezultatele controalelor. Inspectoratele vor beneficia la fel de unităţi de transport specializat, precum frigidere integrate în vehicule speciale care trebuie să urmeze lanţul de frig pentru prelevarea probelor şi reducerea timpului de aşteptare a exportatorilor cu obţinerea documentelor confirmative.

De asemenea, vor fi organizate instruiri pentru inspectori care îi vor ajuta să utilizeze noi echipamente mobile de laborator şi de prelevare de probe pentru gestionarea riscurilor.

Totodată, un element important sunt activităţile de consolidare a capacităţii instituţionale a Secţiei supravegherea controalelor de stat din cadrul Cancelariei de Stat.

Aş vrea să mai evidenţiez şi suportul oferit în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului naţional de infrastructură a calităţii şi, anume, prin consolidarea capacităţii în domeniul metrologiei şi testării prin modernizarea laboratoarelor selectate şi consolidarea capacităţii instituţionale pentru a extinde lista de măsurări şi teste solicitate de firmele orientate la export; asigurarea trasabilităţii măsurătorilor efectuate către întreprinderi, precum şi accesul la servicii de infrastructură de calitate datorită creşterii numărului de servicii acreditate la nivelul Uniunii Europene şi consolidarea capacităţii în domeniul standardizării, acreditarii şi certificării.

– Alte două componente ale programului sunt: Accesul la finanţare şi Dezvoltarea IMM-lor şi competitivitatea la export. Să înţelegem că întreprinderile vor beneficia de susţinerea financiară nerambursabilă şi de anumite facilităţi la contractarea unui credit?

– Da, antreprenorii vor avea acces la finanţare prin capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de ODA, pentru atenuarea riscului de credit şi cerinţelor mari de gaj, în special, pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii. Aceasta va permite implementarea unui nou instrument cum sunt garanţiile de portofoliu prin intermediul băncilor comerciale participante, care vor complementa mecanismul actual de acordare a garanţiilor individuale.

Ce ţine de finanţările nerambursabile, dar şi în cadrul acestui nou proiect, întreprinderile vor beneficia de asistenţă prin granturi de cofinanţare, pregătire pentru export, integrare cu furnizorii şi programe de promovare a exporturilor. Activităţile planificate sunt corelate cu obiectivele guvernului de a simplifica regulile de activitate pentru IMM-uri, de a sprijini crearea, dezvoltarea şi internaţionalizarea întreprinderilor, de a permite implementarea unor programe de sprijin mai eficiente pentru sectorul privat, precum şi de a facilita realizarea de investiţii. Instrumentele care vor fi puse la dispoziţie în cadrul acestei componente, vor ajuta companiile să elimine unele dintre deficienţele actuale, acestea devenind ulterior mai competitive şi capabile de export.

– Care este bugetul total al Proiectului şi perioada de implementare a acestuia?

– Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (ÎMMM)” are un buget de 50 milioane dolari SUA şi va fi implementat în perioada 2023-2027.

– Vă mulţumim şi vă urăm mult succes.

Numarul ziarului: 
Nr.29 (1004) din 26 iulie 2023