Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare publice din 27 iulie 2021, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

• Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF (Regulamentul privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, Instrucţiunea privind etapele, termenele, modul şi procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare şi Regulamentul cu privire la dezvălui­rea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare) în vederea ajustării cadrului normativ secundar cu ultimele modificări operate la Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, precum şi înlăturarea neconcordanţelor cu alte acte legislative.

II. Autorizare

• Respingerea ca inadmisibilă a cererii prealabile a OCN „MEGA CREDIT” SRL împotriva Hotărârii CNPF din 29.06.2021;

• Exprimarea acordului pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în statutul CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA (aprobate la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 02.07.2021). De asemenea, au fost aprobate candidaturile (P. Hoefinger şi P. Thirring) pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societăţii, până la 26.04.2022, cu exercitarea de către P. Hoefinger şi a atribuţiilor de membru şi vicepreşedinte al Comitetului de Audit;

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în Statutul AEÎ „BRD FINANŢE”;

• Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „PĂDUREANCA” (s. Ţahnăuţi, r-nul. Rezina), în urma lichidării;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA „DARNIC-GAZ”, şi majorarea capitalului social cu 420 417 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative, din contul capitalului propriu;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale SA „COMFORT” în sumă de 650 000 lei în număr de 65 000 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti;

• Autorizarea reorganizării SA „DJOLI” prin transformare în societate cu răspundere limitată;

• Autorizarea reorganizării SA „FABRICA DE VINURI SLOBOZIA MARE” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părţi din patrimoniu către SRL „BAVAX”;

• Efectuarea înscrierii în Registrul emitenţilor de valori mobiliare privind radierea, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de SA „COMPANIA ELECTRICĂ”, în număr de 20000 acţiuni ordinare nominative;

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobilia­re, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de SA:
– „MAGISTRALA”, în număr de 1 243 787 acţiuni ordinare nominative;
– „LOTERIA MOLDOVEI” ÎM, în număr de 31 480 acţiuni ordinare nominative;
– „ARTICOLE DE TÎMPLĂRIE”, în număr de 26 189 acţiuni ordinare nominative;

• Retragerea (la iniţiativa entităţii) licenţei de societate de investiţii BC „EuroCreditBank” SA.

III. Supraveghere

• Urmare a încălcărilor grave constatate în gestiunea activităţii operaţionale a AEÎ „ECONOM-FIX”, autoritatea de supraveghere a decis să “instituie, pe un termen de un an, administrarea specială în cadrul AEÎ „ECONOM-FIX” potrivit art. 501 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007”, cu desemnarea unui administrator special din cadrul Asociaţiei Naţionale Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut”. De menţionat, că procedura de administrare specială a fost introdusă ca urmare a multiplelor nereguli admise de către directorul executiv al entităţii menţionate, în special ca rezultat al atragerii depunerilor de economii de la membri fără înregistrarea acestora în circuitul economic operaţional al asociaţiei;

• Luare de atitudine privind rezultatele controlului asupra respectării de către 32 AEÎ de categoria B a prevederilor Normelor de prudenţă financiară, la situaţia din 30.04.2021, respectiv, avertizarea şi prescrierea acestora în vederea respectării legislaţiei în vigoare şi înlăturării încălcărilor constatate.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.29 (903) din 28 iulie 2021