Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 4 mai 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Reglementare

• Proiectul Regulamentul privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond al fondului de pensii facultative. Documentul este elaborat întru asigurarea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative, în vigoare din 18.06.2021. Proiectul Regulamentului este divizat în 6 capitole şi reglementează: cerinţele faţă de forma, conţinutul şi modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond al fondurilor de pensii facultative; evidenţa în registrul deţinătorilor de unităţi de fond a participanţilor la un fond de pensii; actualizarea informaţii­lor referitoare la participanţi conţinute în registrul deţinătorilor de unităţi de fond; cerinţele privind modul de arhivare şi transmitere spre păstrare a informaţiei din registrul deţinătorilor de unităţi de fond. Proiectul Regulamentului urmează a fi expediat spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interesate şi supus procedurii de consultări publice.

II. Autorizare

• Aprobarea candidaturilor desemnate pentru funcţia de membri ai Comisiei de cenzori în cadrul Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA: dl Dmitri Terzi şi dna Zinaida Răi­leanu;

• Desemnarea dnei Svetlana Lupaşcu pentru exercitarea funcţiei de vicedirector general al SAR „MOLDCARGO” SA;

• Reperfectarea licenţei AEÎ „CH-FINANŢE”, eliberată pe termen nelimitat, pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu:
– extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţilor administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: raionul Cantemir, raionul Taraclia şi UTA Găgăuzia;
– includerea Sucursalei nr. 1, cu adresa juridică: MD-3909, mun. Cahul, str. M. Eminescu 43;

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în statutul AEÎ „HÎJDIENI”, aprobate de adunarea generală a membrilor, ţinută prin corespondenţă pe 25.03.2022;

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în statutul AEÎ „SOROCA”, aprobate de adunarea generală a membrilor ţinută prin corespondenţă pe 31.03.2022;

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară a CL “LOCUINŢA ACCESIBILĂ” OCN SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, conform deciziei adunării generale extraordinare a asociaţilor a acesteia din 31.03.2022. Pe perioada suspendării activităţii, se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasingului financiar, totodată, CL “LOCUINŢA ACCESIBILĂ” OCN SRL va gestiona contractele încheiate (creditele acordate) anterior datei de suspendare a activităţii.

• Retragerea licenţei AEÎ „TIGHECI-CREDIT”, eliberată pe termen nelimitat, pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

• Radierea OCN „CERE CREDIT” SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, conform deciziei asociatului unic;

• Avizarea admiterii spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare emise de SA „ELECTROTEHNICA”;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni a societăţii pe acţiuni „DRUMUL VIILOR”, în sumă de 140 000 lei, în număr de 140 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul mijloacelor băneşti;

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „SERVIS” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părţi din patrimoniu către societatea nou creată „JANTERRA” SRL;

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– RESTAURANTUL „CASA NUNŢII-NOROC”, în număr de 173 048 acţiuni ordinare nominative;
– ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ „COSTEŞTI”, în număr de 232 165 acţiuni ordinare nominative;
– „AUTORAPID”, în număr de 28 142 acţiuni ordinare nominative;
– „TRANSENERGO-REPARAŢIE”, în număr de 1 422 095 acţiuni ordinare nominative;
– „ENERGOCONSTRUCŢIA”, în număr de 391 849 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Prescrierea şi atenţionarea administratorului OCN „MEGA CREDIT” SRL achitarea, în termen de 10 zile lucrătoare, a plăţilor regulatorii de funcţionare restante pentru trimestrul III şi IV 2021 şi a penalităţilor aferente.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.18 (942) din 11 mai 2022