Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 5 aprilie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare:

I. Autorizare

• Admiterea demersului BAR „EUASIG” SRL privind retragerea cererilor aferente eliberării licenţei şi avizării persoanelor cu funcţie de răspundere şi finalizarea procedurilor administrative iniţiate;
• Aprobarea candidaturilor desemnate pentru funcţia de membri ai comitetului de audit în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA: Klaus Scheitegel, Othmar Ederer şi Paul Swoboda;
• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în Statutul AEÎ „CH-FINANŢE”, aprobate de adunarea generală a membrilor ţinută prin corespondenţă în data de 06.03.2022;
• Avizarea admiterii spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare emise de „BAZA DE TRANSPORT AUTO nr. 31 CHIŞINĂU” SA;
• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul SRL SISTEME DE EVALUĂRI ŞI INVESTIŢI, adresată acţionarilor Societăţii pe acţiuni „AGAT”, obiectul căreia îl constituie 754 410 acţiuni ordinare nominative;
• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul BRATECKA Larisa, adresată acţionarilor Societăţii pe acţiuni Întreprinderea Alimentaţiei Publice Cafenea „VISTERNICENI”, obiectul căreia îl constituie 873 acţiuni ordinare nominative;
• Exprimarea acordului pentru numirea dlui Tudor Muravschi în funcţia de conducător (preşedinte) al operatorului de piaţă SA „Bursa de Valori a Moldovei”, pentru o perioadă de trei ani.

II. Supraveghere

• Dispunerea controlului tematic privind respectarea de către CIA „TRANSELIT” SA a cadrului normativ în partea ce ţine de calitatea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, verificarea corectitudinii formării şi menţinerii rezervelor tehnice de asigurare la situaţiile din 30.09.2021 şi 31.12.2021, precum şi verificarea respectării legislaţiei privind achitarea retribuţiilor intermediarilor în asigurări şi a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziţie la situaţia din 31.12.2021;
• Prescrierea repetată administratorului OCN „BONELITGRUP” SRL în vederea conformării cerinţelor legislaţiei şi înlăturării, în termen de 10 zile lucrătoare, a încălcărilor constatate. Totodată, autoritatea de supraveghere a decis sancţionarea entităţii menţionate pentru neexecutarea prescripţiilor anterioare emise de CNPF, prin prisma normelor menţionate la art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018;
• Prescrierea administratorilor a 8 asociaţii de economii şi împrumut să înstrăineze în termen de până la 1 iunie 2022 valorile mobiliare (acţiuni preferenţiale nominative cu dividende nefixate) emise de SA „Corporaţia de Finanţare Rurală”.

În cadrul şedinţei extraordinare din 8 aprilie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare:

I. Autorizare

• Aprobarea dnei Tatiana Crucerescu-Gafton pentru exercitarea interimatului funcţiei de organ executiv al CA „GARANŢIE” SA;
• Aprobarea candidaturilor înaintate de CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA a dlor Peter Hoefinger, Franz Fuchs, Marek Piotr Golebiewski şi Peter Thirring, la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere, şi a dlor Franz Fuchs, Marek Piotr Golebiewski şi Peter Thirring, la funcţia de membru al Comitetului de Audit.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.14 (938) din 13 aprilie 2022