Proiectul Twinning, încheiat cu succes

Săptămâna trecută a avut loc Conferinţa de încheiere a Proiectului Uniunii Europene Twinning implementat în decurs de doi ani la Comisia Naţională a Pieţei Financiare cu sprijinul Autorităţii de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia.

După cum avea să constate în cuvântul său de salut Valeriu Chiţan, preşedintele CNPF, Proiectul întitulat “Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale”, a constituit „o premieră în istoria Instituţiei noastre de cooperare bilaterală între două autorităţi de profil, experienţa partenerului în persoana Autorităţii de Supraveghere Financiară din Polonia fiind una remarcantă, călăuzitoare şi aplicabilă prin transpunere în practica moldovenească”. Domnia sa a mai opinat: „De la bun început doresc să cuantific că startul acestui Proiect de înfrăţire instituţională are la origine agenda Guvernului RM aferentă cooperării cu UE la capitolul “instrumente de consolidare instituţională”, acesta fiind într-un fel ghidat de reprezentanţa UE la Chişinău. Această reuşită, în opinia noastră, în relaţiile RM-UE, care sper cu tărie că la fel este împărtăşită şi de oficialii UE, îmi oferă fericitul prilej pentru a exprima gratitudine Excelenţei Sale dlui ambasador Tapiola şi mult stimatei doamne Yakovleva”.

Preşedintele Chiţan a subliniat că, „împărtăşind preocupările participanţilor pieţei în vederea maximizării profitului, implicit, sporirii rentabilităţii capitalului investit, CNPF, în acelaşi timp sesizează prompt că modul de gestionare a unor societăţi – unul precar – creează portofolii de active riscante. Respectiv, Regulatorul şi-a formulat, în acest sens, drept chintesenţă a Proiectului de asistenţă în cauză, valorificarea instrumentelor de supraveghere bazate pe risc. În această ordine de idei, CNPF şi-a propus, şi a realizat, cu suportul partenerilor polonezi, transpunerea în practică a experienţelor privind elaborarea sistemului de indicatori de alertare rapidă pentru participanţii pieţei financiare nebancare, inclusiv metodologia de evaluare şi monitorizare a acestora; elaborarea şi implementarea stress-testelor pentru identificarea şi gestionarea riscurilor; preluarea practicilor privind depistarea de fraude, abuzuri şi manipulări pe piaţă; implementarea şi punerea în aplicare a Planurilor de urgenţă de către participanţii profesionişti la piaţa nebancară în cazul survenirii unor riscuri sistemice; elaborarea şi implementarea Matricei riscurilor per participant şi per segment al pieţei”.

“Astfel, în rezultatul schimbului de experienţă practică, la moment, personalul CNPF dispune de abilităţi relevante în elaborarea ghidurilor practice şi punerea în aplicare a mecanismelor necesare prevenirii şi combaterii fenomenelor abuzive şi manipulărilor pieţei, în elaborarea instrumentelor de supraveghere din oficiu şi pe teren a operatorilor pieţei, inclusiv standarde minime pentru sistemul de avertizare timpurie, planuri de intervenţie în situaţii de risc, planuri de remediere financiară etc. care, în consecinţă, vor contribui la îmbunătăţirea transparenţei, situaţiei financiare şi guvernanţei corporative a entităţilor. Totodată, CNPF a consolidat capacităţile instuţionale în materie de tehnologii informaţio­nale, în special, în colectarea informaţiilor raportate de la entităţile pieţei”, a menţionat preşedintele autorităţii de reglementare a pieţei financiare.

„În final, vreau să exprim încrederea că reformele iniţiate în cadrul acestui Proiect vor avea nea­părat continuitate. Contăm mult, în acest sens, pe sprijinul partenerilor de dezvoltare în materializarea eforturilor noastre pentru eficientizarea cadrului de funcţio­nare a pieţei, aşezării CNPF pe principii şi baze solide, în centrul atenţiei având protecţia consumatorilor de servicii financiare. Prin urmare, dorim să susţinem că misiunea noastră de construcţie instituţională este în continuă efervescenţă, suntem hotărâţi ca la finalul acestui proces Regulatorul să întrunească toate aşteptările pentru care a fost înfiinţat: creşterea încrederii pieţelor, a siguranţei investiţiilor şi dezvoltarea economică a R. Moldova. Identificarea şi folosirea sinergiilor celor trei pieţe în vederea consolidării acestora reprezintă obiectivul crucial pentru foaia de parcurs a CNPF pe termen mediu şi de durată”, a încheiat Valeriu Chiţan.

Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, în debutul alocuţiunii sale a spus următoarele: „Vă adresez, dle Chiţan, sincere felicitări cu prilejul desemnării Dvs. în funcţia de preşedinte al CNPF, dorindu-vă succese pe acest tărâm întru consolidarera sectorului financiar nebancar din Moldova”. Ambasadorul Tapiola a remarcat că, practic concomitent, în ţara noastră au finalizat două proiecte Twinning- implementate la Banca Naţională a Moldovei şi la CNPF, ambele încheindu-se cu succes, ceea ce demonstrează interesul sporit, devotamentul şi ambiţia ambelor instituţii în vederea materializării dificilelor, dureroaselor chiar, reforme din sectorul financiar-bancar.

Domnul Tapiola a subliniat că: „UE şi pe viitor va acorda asistenţă la nivel macrofinanciar Republicii Moldova, apreciind prin prisma standardelor europene mersul implementării reformelor în toate domeniile”. Pirkka Tapio­la a constatat: „Moldovenii sunt nişte norocoşi, deoarece le-a fost oferită şansa să preia din experienţa avansată şi cele mai bune practici ale Autorităţii de Supraveghere Financiară din Polonia care, aderând în 2004 la Uniunea Europeană, a devenit o veritabilă istorie de succes prin rezultatele atestate în toate domeniile. Doresc să felicit echipele CNPF şi KNF cu ocazia finalizării proiectului, dorind tuturor mari succese în viitor”.

Prezent la eveniment, vicepreşedintele Parlamentului, Iurie Leancă, a notat că Legislativul a acordat în permanenţă o atenţie sporită dezvoltării şi funcţionării sectorului financiar bancar şi organelor lui de supraveghere. “Parlamentul Republicii Moldova a oferit CNPF tot sprijinul necesar pentru implementarea reuşită a proiectului. Ţinând cont de perioada dificilă de acum doi ani prin care trecea sistemul bancar din Moldova, la fel ca şi cel nebancar, astăzi pot sa afirm că Proiectul Twining şi-a atins obiectivele. Cu această ocazie vreau să felicit atât angajaţii CNPF, cât şi partenerii”, a zis dl. Leancă. Oficialul a continuat: „În decurs de doi ani, relaţiile dintre experţii KNF şi CNPF au evoluat de la unele pur profesioniste la cele profund prie­teneşti, care necesită o firească continuitate. Îmi exprim speranţa că această experienţă va contribui la preluarea nu doar la nivel de instituţie, ci şi de ţară, a „spiritului polonez” ce a condus la atingerea unor realizări remarcabile în economie şi în sectorul financiar-bancar, la care râvneşte ţara noastră".

În final, Iurie Leancă a adresat cuvinte de mulţumire oficialilor europeni pentru încrederea acordată, oferind posibilitatea de a implementa proiectul Twinning la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, partenerilor Autorităţii de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia şi specialiştilor de la CNPF, datorită cărora proiectul a devenit realitate.

Joanna Boico, prim Consilier al Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova, a declarat că e mândră că „Polonia a contribuit la implementarea Proiectului Twinning la CNPF şi vreau să mulţumesc conducerii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în persoana dlor Valeriu Chiţan, Iurie Filip şi Veronica Cuhal pentru cooperarea fructuoasă cu partenerii de la KNF, ce a condus la finalizarea cu brio a Proiectului”. Dna Boico şi-a exprimat certitudinea că colaborarea moldo-poloneză va continua şi că ţara sa este şi în continuare disponibilă pentru a sprijini Republica Moldova în aspiraţiile sale europene.

Prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Vladimir Munteanu, adresând felicitări tuturor cu prilejul încheierii Proiectului, a constatat că-i sunt cunoscute sentimentele reprezentanţilor CNPF, deoarece acum o lună şi BNM a finalizat un atare Proiect Twinning al Uniunii Europene, astfel că datorită acestui fapt ambele entităţi şi-au consolidat esenţial capacităţile instituţionale şi organizaţionale. În opinia domniei sale, „sistemul financiar este o componentă importantă a economiei unui stat, iar consolidarea şi dezvoltarea capacităţii acestuia este foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă a întregii economii. Astăzi sectorul financiar nebancar a devenit o forţă concurenţială, iar instrumentele oferite de proiectele în cauză plasează atât CNPF, cât şi BNM într-o nouă dimensiune a sistemului financiar şi anume cea a segmentului reglementării, a analizei macroprudenţiale şi a celei de evaluare a riscurilor de sistem”.

Făcând bilanţurile Proiectului Twinning, Damian Iaworski, lider de proiect, Director de departament al KNF, şi-a exprimat mulţumirea pentru faptul că partenerii din Moldova şi Polonia, manifestând responsabilitate şi perseverenţă, au contribuit în comun la finalizarea cu succes a Proiectului în cauză. Pe parcursul implementării Proiectului au fost convenite diverse modalităţi de realizare a activităţilor, accentul fiind pus pe transferul de know-how, pe experienţă, pe lecţii bazate pe bunele practici şi pe acquis-ul UE privind supravegherea pieţei financiare nebancare. Recomandările relevante, liniile directoare, rapoartele de revizuire şi documentele de lucru au fost elaborate şi prezentate CNPF pentru a fi utilizate în scop de supraveghere. Pe parcursul celor doi ani de implementare a Proiectului Twinning au fost dezbătute patru componente: consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale CNPF, piaţa de capital şi organismele de plasament colective în valori mobiliare (OPCVM), companiile de asigurări, asociaţiile de economii şi împrumut şi fondurile de pensii. În total, componentelor în cauză le-au fost dedicate 61 de activităţi, la elucidarea subiectelor abordate fiind antrenaţi mai bine de 80 de experţi, veniţi de la KNF la Chişinău în misiuni pe termen scurt. De asemenea, au fost organizate 5 vizite de lucru ale specialiştilor CNPF la Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, ele fiind dedicate aspectelor practice aferente supravegherii pieţelor financiare nebancare, mai cu seamă, supravegherii bazate pe riscuri a participanţilor pieţei de capital şi organismelor de plasament colectiv, supravegherii bazate pe riscuri a companiilor de asigurări, practicilor de supraveghere a asocia­ţiilor de economii şi împrumut şi a fondurilor de pensii.

Relevantă a fost luarea de cuvânt a vicepreşedintelui CNPF, Nina Dosca, care s-a referit la rezultatele Proiectului Twinning şi perspectivele pentru Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi piaţa financiară nebancară. Domnia sa a constatat că „la capitolul realizărilor pot fi plasate expertiza actelor legislative şi normative în vigoare privind corespunderea cu normele eurocomunitare şi identificarea necesităţilor de modificare şi completare a cadrului existent, evaluarea gradului de conformitate a cadrului legislativ şi normativ actual la standardele UE, evaluarea/revizuirea procedurilor de supraveghere a participanţilor pieţei şi prezentarea recomandărilor de rigoare, prezentarea ghidurilor, metodologiilor şi documentelor necesare pentru implementarea cadrului de supraveghere a participanţilor pieţei, organizarea meselor rotunde, seminarelor şi atelierelor de lucru, a vizitelor de studiu şi elaborarea modelelor şi recomandărilor privind dezvoltarea capacităţilor de comunicare cu publicul şi mediatizare a activităţii CNPF”.

Sub aspect statistic, tabloul bilanţurilor Proiectului Twinning se prezintă în felul următor: o lege nouă elaborată şi 6 legi revizuite, 9 acte normative noi elaborate şi 25 acte normative revizuite, elaborate ghiduri şi manuale privind inspecţiile on-site şi off-site, privind proceduri de audit intern, privind evaluarea activelor companiilor, protecţia consumatorului şi educaţie financiară.

În concluzie, Nina Dosca a menţionat că pentru viitor „CNPF îşi propune implementarea recomandărilor propuse în scopul obţinerii unui cadru legal regulator aliniat la standardele europene, care ar permite o protecţie adecvată a consumatorilor de servicii şi activităţi de investiţii pe de o parte şi libertatea de a presta servicii pe de altă parte; elaborarea unei noi legislaţii în domeniul asigurărilor în conformitate cu Directiva UE Solvabilitate II şi cele mai bune practici internaţionale; aprobarea noii legi privind Fondul de garantare în asigurări pentru a asigura implementarea Directivei UE privind asigurarea de răspundere civilă auto pentru daune produse de autovehicule; implementarea unei scheme de garantare a depunerilor de economii ale membrilor AEÎ, inclusiv introducerea elementelor de stabilizare financiară şi administrare specială; introducerea instrumentelor avansate de supraveghere bazate pe risc prin modificarea cadrului legal, aplicarea reglementărilor şi politicilor interne, precum şi alte acţiuni ce ţin de activitatea tuturor componentelor pieţei financiare nebancare, chezăşie fiind abilităţile cele mai bune de elaborare a actelor legislative şi normative, practica privind inspecţiile pe teren şi analiza din oficiu; dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor în domeniul TI şi cele vizând comunicarea cu publicul şi educaţia financiară, toate obţinute graţie Proiectului Twinning, pentru care fapt suntem recunoscători partenerilor polonezi şi oficialilor UE care au susţinut şi stimulat transpunerea în fapt a agendei Proiectului Twinning la CNPF”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.28 (700) din 12 iulie 2017