01/12/2016 - 14:09
În perioada 24-25 noiembrie 2016, la Chişinău a avut loc adunarea generală a Asociaţiei Internaţionale a Burselor ţărilor CSI al cărei membru este şi Bursa de Valori a Moldovei.
01/12/2016 - 14:06
Politica bugetar fiscală pentru anul 2017 a fost aprobată în săptămâna trecută, în prima lectură, de Parlament.
01/12/2016 - 14:01
În luna decembrie, Agenţia Proprietăţii Publice va desfăşura următoarea rundă de privatizare a bunurilor proprietate de stat. Despre particularităţile procesului de privatizare, redactorul-şef al...

Anunţuri speciale

Publicarea raportului anual

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, art. 2 alin. (5), art. 119 alin. (1) şi alin. (6) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr. 171 din 11.07.2012), prevederile stabilite în secţiunea 1 “Dezvăluirea informaţiei” din capitolul VI “Protecţia investitorilor” din Legea nr. 171 din 11.07.2012 se aplică:
a) entităţilor de interes public (inclusiv emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată);
b) emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare (MTF),
care vor dezvălui public informaţia în conformitate cu actele normative adoptate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
În acest context, specificăm că, în condiţii­le art. 87 alin. (1') din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997, emitenţii de valori mobiliare, inclusiv şi emitenţii ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate în afara pieţei reglementate şi/sau MTF vor dezvălui rapoarte financiare şi specifice conform conţinutului, modului de întocmire şi prezentare a acestora stabilite de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobate în comun cu Ministerul Finanţelor.
Menţionăm că Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (în continuare – Regulament), elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012, Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 şi a altor acte legislative, în scurt timp va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

IMPORTANT!

Raportul anual pentru anul 2015 va fi prezentat Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi va fi publicat în organul de presă de către entităţile de interes public şi de către emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare în conformitate cu actul normativ în vigoare şi anume Instrucţiunea cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 18/10 din 14.05.2010, cu completările şi modificările ulterioare.
Termenul de prezentare şi de publicare în presă a raportului anual pentru anul 2015 este de 30 aprilie 2016.
Pentru informaţii suplimentare puteţi apela următoarele numere de telefon:
0(22) 859-470, 0(22) 859-471, 0(22) 859-472, 0(22) 859-474, 0(22) 859-475, 0(22) 859-478

Raportul anual se prezinta la redacţia ziarului “Capital Market” tipărit pe suport de hârtie şi în formă electronică, cu respectarea formei de completare prevăzută de CNPF. Raportul anual pe suport de hârtie poate fi recepţionat la numărul de fax (373 22) 22-05-03. Raportul se accepta numai cu prezenţa semnaturii conducatorului şi ştampilei societăţii, deasemenea lipsei de datorie pentru publicaţii precedente. Forma electronica a raportului trebuie să fie în formatul *.doc, *.rtf sau *.odt luate pe orice suport media, precum şi e-mail.

Modelul raportului anual aferent publicării poate fi descarcat aici .